ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม

                โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ 38  หมู่ 4 ตำบลก้อนแก้ว   กิ่งอำเภอคลองเขื่อน                     

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000   เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา เปิดทำการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  ได้รับการประกาศจัดตั้ง

จากกระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2532  มีพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาจำนวน                

35  ไร่  โดยเช่าจากวัดก้อนแก้วซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ปีละ  1,000  บาท  เป็นเวลา  30  ปี                           

                เริ่มแรกเมื่อปี  พ.ศ.  2526   ท่านพระครูสุวรรณศีลาจาร ( หลวงพ่อทอง ) เจ้าอาวาสวัดก้อนแก้ว                

( ปัจจุบันมรณภาพแล้ว )  ได้ดำเนินการจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงเรียน                                      

                ต่อมา   ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ได้รับการจัดตั้งเป็น " หน่วยเรียนของ          

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม "  อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การประสานงานและความร่วมมือ      

จัดดำเนินการโดย   นายประสิทธิ์    แสนสุข   ประธานคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา                   

 นายประเวศน์   บุญเจริญ   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม    นายพรศักดิ์ รัตนโยธิน อาจารย์ใหญ่   โรงเรียนวัดก้อนแก้ว และนายสมจิตต์  พิมลศรี  กำนันตำบลก้อนแก้ว ได้มอบหมายให้นายสมนึก   ปิ่นทอง    ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม   อำเภอบางคล้า   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปฏิบัติหน้าที่ เป็น                    หัวหน้าหน่วยเรียน  รับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนการสอนเบื้องต้น   โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียน    

วัดก้อนแก้วเป็นสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน   ต่อมา  สภาตำบลก้อนแก้ว  โดยท่านกำนันสมจิตต์   พิมลศรี ร่วมกับประชาชนชาวตำบลก้อนแก้วและชาวตำบลใกล้เคียงได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์ และแรงงานช่วยกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน   6  ห้องเรียนโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ                     

                ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           

                วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546  โรงเรียนได้รับการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ  จากสังกัดกรมสามัญศึกษา  ให้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ                                                               

                ปัจจุบัน  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6       จำนวนทั้งหมด   7  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน   101  คน  ข้าราชการครู  12  คน  และลูกจ้างประจำ  2   คน       โดยนางสาวไทรงาม  ประมวลศิลป์ชัย   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา