ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม

                โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ 38  หมู่ 4 ตำบลก้อนแก้ว  
กิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000   เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา
เปิดทำการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
ได้รับการประกาศจัดตั้ง
จากกระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2532  
มีพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาจำนวน   
35  ไร่  โดยเช่าจากวัดก้อนแก้วซึ่ง              เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ปีละ  1,000  บาท  เป็นเวลา  30  ปี               
                     เริ่มแรกเมื่อปี  พ.ศ.  2526   ท่านพระครูสุวรรณศีลาจาร (หลวงพ่อทอง)          เจ้าอาวาสวัดก้อนแก้ว   (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว)  ได้ดำเนินการจัดหาทุนทรัพย์                 จัดซื้อที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงเรียน  ต่อมา  ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ได้รับการจัดตั้งเป็น " หน่วยเรียนของโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม "  อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การประสานงานและความร่วมมือ จัดดำเนินการโดย                     นายประสิทธิ์    แสนสุข   ประธานคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา                   นายประเวศน์   บุญเจริญ   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม    นายพรศักดิ์ รัตนโยธิน อาจารย์ใหญ่   โรงเรียนวัดก้อนแก้ว และนายสมจิตต์  พิมลศรี  กำนันตำบลก้อนแก้ว ได้มอบหมายให้นายสมนึก   ปิ่นทอง    ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม   อำเภอบางคล้า   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปฏิบัติหน้าที่ เป็นหัวหน้าหน่วยเรียน  รับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนการสอนเบื้องต้น   โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนวัดก้อนแก้วเป็นสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน   ต่อมา  สภาตำบลก้อนแก้ว  โดยท่านกำนันสมจิตต์   พิมลศรี ร่วมกับประชาชนชาวตำบลก้อนแก้วและชาวตำบลใกล้เคียงได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์ และแรงงานช่วยกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน   6  ห้องเรียน                 โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ                     

                ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           

                วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546  โรงเรียนได้รับการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ  จากสังกัดกรมสามัญศึกษา  ให้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ                                                               

                ปัจจุบัน  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำนวนทั้งหมด   6  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน   98  คน                ข้าราชการครู  12  คน  และลูกจ้างประจำ  2  คน  โดยนางสาวปนัดดา อภิชาสิริกุล         ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา