วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญประจำโรงเรียน  :  เรียนดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

คติประจำโรงเรียน   :  สาธุ โข ปณฺฑิโต นามํ    ( บัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จ )

ปรัชญาของโรงเรียน  : การศึกษาสร้างคนมีคุณภาพ คุณธรรม และสร้างสังคม ให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกแก้ว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นไทรยอดทอง

ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน  ท่านพระครูสุวรรณศีลาจาร  ( หลวงพ่อทอง )   วัดก้อนแก้ว