วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญประจำโรงเรียน: เรียนดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 
คติประจำโรงเรียน: สาธุ โข ปณฺฑิโต นามํ    ( บัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จ )
 
ปรัชญาของโรงเรียน: การศึกษาสร้างคนมีคุณภาพ คุณธรรม และสร้างสังคม ให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกแก้ว
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นไทรยอดทอง
 
ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ท่านพระครูสุวรรณศีลาจาร(หลวงพ่อทอง)วัดก้อนแก้ว
 
วิสัยทัศน์
 “เป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรมและวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา  บริหารแบบบูรณาการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนเสมอภาค โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน ประสานเครือข่ายร่วมพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระบรมราโชบาย รักษ์ความเป็นไทย มุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพ”