กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชนี พูนสุขวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ