คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อรัณย์ อัจฉรานิวัฒน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอโศกธรรมคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ เสน่หา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสนธิ คงเชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย ธรรมธร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางประภา ศิริโสดา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา อภิชาสิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิการ์ อธิราช
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู