พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ/นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมให้นักเรียนและครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาความรู้และปฏิบัติงาน
3. เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนที่เรียนดีสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
4. ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
5. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อและสนับสนุนต่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพ
6. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวประชารัฐ พัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการศาสตร์พระราชา และการศึกษาเพื่ออาชีพ ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงประจักษ์ด้วยนวัตกรรม “KONKAEW MODEL"
7. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
8. สนับสนุนส่งเสริมครูได้พัฒนาชุมชนทางวิชาชีพตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
9. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและชุมชนในท้องถิ่นทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
 
เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีขึ้นไป
2. ครูและนักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้และทำงาน
3. ครูจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนมุ่งสมรรถนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เรียนดีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มผลสัมฤทธิ์นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
4. ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
5. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในอนาคตเรียนรู้อย่างมีความสุข
6. ผู้บริหารและครูร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารแบบมีส่วนร่วม บูรณาการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ชุมชนให้การสนับสนุนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และสนองนโยบายต้นสังกัด
7. ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล  และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ผู้บริหารและครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยนวัตกรรม “KONKAEW MODEL"
9. สถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขระดับดีขึ้นไป มุ่งมั่นสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพ
 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 1. บริหารสถานศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร การกำกับติดตามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ส่งเสริมและเร่งรัดให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในชุมชนและหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามากที่สุด
 6. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนว Active Learning และ STEM Education
 7. สนับสนุนนโยบายของต้นสังกัด และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
 8. พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
 9.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
10. ส่งเสริมทักษะผู้เรียนให้รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
11. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้ผู้เรียน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ
๑.๑ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม การติดตามตรวจสอบการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในโรงเรียน
 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น
๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคเป็นพหุหลักสูตร มีแบบพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒.๒ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สร้างสื่อและเป็นนวัตกรได้
๒.๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและจิตสาธารณะ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมที่ตนเองสนใจ และอาชีพการมีงานทำมีรายได้ระหว่างเรียน
๒.๔ ส่งเสริมโอกาสสู่ความเป็นเลิศ ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๑ พัฒนาครูอย่างเป็นระบบให้มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน ให้เป็นครูต้นแบบและครูมืออาชีพ
๓.๒ ส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อนวัตกรรม เป็นนวัตกร ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้หลักการวิจัยในชั้นเรียน
๓.๓ เสริมสร้างปลูกจิตสำนึก มีจิตวิญญาณความเป็นครู ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาสู่การเรียนการสอน
๓.๔ ส่งเสริมการประกันคุณภาพครูอย่างมีมาตรฐานและจรรยาบรรณ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสร้างขวัญกำลังใจให้ครูมีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
๔.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา (กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง)
๔.๒ ส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านในกระบวนการเรียนรู้
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและหลากหลาย
๔.๔ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเตอร์เน็ตในการบริหารจัดการศึกษา