กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรรณิการ์ อธิราช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล
ครู

นางสาวสินีนาฎ เฟื่องทอง
ครู