ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :