ภาพกิจกรรม
เปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม เปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564
โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน
ในการตรวจตรวจคัดกรอง Antigen. Test Kit (ATK) ให้กับครู  บุคลากรในโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง  
ทั้งนี้ นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอคลองเขื่อนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,14:37   อ่าน 415 ครั้ง